«ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»

Корпоративне право і конфлікти

Корпоративне право є невід’ємним елементом корпоративної структури бізнесу, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності підприємства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків між органами підприємства та його учасниками стосовно управління підприємством.

Вибір оптимальної та ефективної корпоративної структури бізнесу є запорукою успішної господарської діяльності підприємства та розвитку Вашого бізнесу.

Проте, практично на кожному етапі реалізації певних бізнес – проектів виникає необхідність розв’язання юридичних питань, починаючи від питань створення підприємства, планування її діяльності, завершуючи розв’язанням корпоративних конфліктів, розвитком структури бізнесу, реорганізацією чи ліквідацією підприємства.

Успішний практичний досвід адвокатів нашого Об’єднання в сфері корпоративного права і конфліктів, використання в роботі загальновизнаних міжнародних стандартів юридичної професії, гнучкість прийнятих рішень та висока якість юридичних послуг, дозволяє забезпечувати вирішення найрізноманітніших завдань, які постають перед Клієнтом, як при розробці проектів, спрямованих на підвищення ефективності корпоративного управління підприємством, так і при плануванні організації окремих бізнес – проектів.

Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» надає широкий спектр послуг в сфері корпоративного права, а саме:

 • правовий аналіз діяльності підприємства (due diligence);
 • розробка правових схем придбання корпоративних прав (акцій, часток в статутному капіталі) підприємств – резидентів і нерезидентів, а також їх оптимізація;
 • розробка установчих документів підприємств, незалежно від форм власності, а також внутрішньо – корпоративних документів, які регламентують діяльність підприємства;
 • організація та юридичний супровід проведення загальних зборів учасників товариства, засідань органів управління товариства, представництво інтересів учасників на загальних зборах товариства;
 • розробка оптимальної схеми органів управління організації;
 • аналіз корпоративних спорів та способів їх вирішення;
 • допомога у вирішенні корпоративних конфліктів;
 • підготовка аналітичних оглядів законодавства по корпоративному праву, ринку цінних паперів;
 • антимонопольне законодавство/природні монополії і регулювання галузей, що дає змогу координувати подачу і отримання необхідних погоджень державних органів, а також вирішення питань, які можуть виникнути в ході правочину;
 • оптимізація корпоративної структури господарських товариств, а також холдингових структур;
 • розробка програм (схем), направлених на підвищення ефективності корпоративного управління;
 • супровід правочинів із цінними паперами;
 • юридичний супровід випусків цінних паперів (акцій, облігацій);
 • структурування і супровід правочинів злиття і поглинання в цілях отримання максимальних економічних вигод;
 • корпоративна реструктуризація, що включає проведення юридичного аналізу наявного стану груп, виявлення ризиків, вироблення схем оптимізації корпоративної структури і реалізації програм реструктуризації;
 • супровід процедур реорганізації (злиття, приєднання, розподіл, виділ, перетворення);
 • розробка стратегії превентивного захисту від недружніх поглинань.

КОРПОРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ.

Враховуючи значний досвід, набутий адвокатами нашого Об’єднання, у сфері правового супроводу проведення корпоративних процедур, наше Об’єднання пропонує наступні послуги, що пов’язані з юридичним супроводом корпоративних процедур:

 • розробка та планування варіантів юридичної стратегії проведення корпоративних процедур (зборів, засідань) в інтересах Клієнта, поетапного алгоритму дій Клієнта при проведенні корпоративних процедур;
 • проведення, за необхідності, переговорів з контрагентами Клієнта для напрацювання компромісної позиції по спільних питаннях;
 • залучення, за необхідності, інших осіб до процесу проведення корпоративних процедур, в тому числі нотаріусів;
 • організація проведення корпоративних процедур, згідно до погодженого з Клієнтом алгоритму дій, в тому числі, підготовка проектів корпоративної документації за результатами проведення зборів (засідань) органів управління;
 • захист, досягнутих в процесі проведення корпоративних заходів результатів в судовому порядку;

ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ.

Адвокати нашого Об’єднання забезпечують виконання повного комплексу робіт, пов’язаних із реалізацією проектів щодо злиття та поглинання, починаючи з моменту проведення переговорів до моменту укладення відповідного договору.

В процесі реалізації проектів пов’язаних з злиттям та поглинанням, Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» пропонує наступні послуги:

 • структуризація правочинів щодо злиття та поглинання, з опрацюванням різноманітних варіантів реалізації такого правочину, в тому числі, з врахуванням оптимальної структури правочину, часових, фінансових та інших ресурсів, необхідних для реалізації правочину, у відповідності до обраної структури;
 • розробка юридичної частини плану злиття (поглинання);
 • юридичний супровід переговорів, включаючи підготовку переговорної позиції сторони, розробку і втілення стратегії і тактики переговорів, аналітичний супровід переговорного процесу;
 • підготовка проектів документів правового характеру для проведення необхідних корпоративних процедур (протоколів засідань органів управління, загальних зборів учасників підприємства, тощо);
 • організація проведення корпоративних процедур, необхідних для реалізації правочинів щодо злиття та поглинання, включаючи організацію та юридичний супровід проведення загальних зборів учасників підприємства;
 • отримання необхідних погоджень та дозволів від регулюючих органів;
 • юридичний супровід судових спорів, участь в розв’язанні спорів в судовому порядку і в ході переговорів;
 • вирішення питань правонаступництва по зобов’язаннях підприємства;
 • організація роботи з активами і пасивами в процесі злиття;
 • моніторинг ризиків і вжиття превентивних заходів, з метою їх запобігання.

КОРПОРАТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ.

В процесі реалізації проектів пов’язаних з корпоративним фінансуванням, наше Об’єднання пропонує наступні послуги:

 • структурування правочинів щодо корпоративного фінансування;
 • розробка різноманітних варіантів правочинів з питань корпоративного управління для клієнта;
 • формалізація бізнес-процесів, які стосуються правочинів, пов’язаних з корпоративним фінансуванням;
 • виявлення потенційних загроз при укладенні правочинів з питань корпоративного фінансування;
 • розробка комерційних пропозицій для інвесторів (кредитно-фінансових організацій);
 • організація процесу переговорів, пов’язаних з укладенням правочинів щодо корпоративного фінансування.

ЦІННІ ПАПЕРИ.

Наше Адвокатське об’єднання пропонує наступні послуги в сфері обігу цінних паперів:

 • поетапне планування реалізації проектів щодо розміщення цінних паперів;
 • підготовка та розробка необхідної договірної документації, в тому числі, інформаційних висновків та меморандумів;
 • організація процесу переговорів з потенційними інвесторами, з потенційними покупцями цінних паперів, а також, у випадку необхідності, з гарантом розміщення випуску цінних паперів (андеррайтером);
 • розробка проспектів емісії цінних паперів та проектів інших необхідних юридичних документи;
 • інформаційне забезпечення випусків цінних паперів.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

Адвокатське об’єднання «ПОТИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» має значний досвід погодження підконтрольних правочинів і операцій з акціями, частками та активами, з органами Антимонопольного комітету України, а також, вирішення спорів в сфері недобросовісної конкуренції, у зв’язку з чим, пропонує наступні послуги в сфері антимонопольного законодавства:

 • надання правової оцінки наслідків запланованих і реалізованих правочинів і корпоративних дій з точки зору відповідності чинному антимонопольному законодавству України;
 • підготовка юридичних документів, необхідних для погодження правочинів і корпоративних дій з органами Антимонопольного комітету України, у випадках, передбачених законом;
 • оскарження приписів і постанов органів Антимонопольного комітету України в судовому порядку.

ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

Відповідно до чинного законодавства України, однією з форм припинення юридичної особи є її ліквідація на підставі рішення вищого органу управління юридичної особи. Зокрема, слід зауважити, що така форма припинення юридичної особи дозволяє вирішити ряд питань, які можуть виникнути в процесі ведення бізнесу, а саме: бажання провадити господарську діяльність в іншому сегменті ринку не пов’язану з поточною діяльністю юридичної особи, існування непереборних проблем, пов’язаних з діяльністю юридичної особи, збитковість бізнесу, судові позови кредиторів, чи вже наявні судові рішення про стягнення заборгованості з юридичної особи, наявність нерозв’язаного корпоративного конфлікту між учасниками юридичної особи, внаслідок чого, подальша діяльність юридичної особи не вбачається можливою.

Наше Адвокатське об’єднання пропонує наступні послуги, пов’язані з ліквідацією юридичної особи, на підставі рішення вищого органу управління юридичної особи:

 • due diligence — врегулювання питань, пов’язаних із припиненням діяльності компанії;
 • Розробку схеми ліквідації з деталізованим описом кожного етапу;
 • Підготовку необхідних для ліквідації компанії документів;
 • Юридичний супровід процедури ліквідації на кожному її етапі.

КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ.

Адвокати нашого Об’єднання володіють значним та успішним досвідом вирішення корпоративних конфліктів, в тому числі, в порядку досудового врегулювання корпоративного конфлікту, а також, вирішення корпоративних конфліктів в судовому порядку.

Базуючись на практичному досвіді ефективного вирішення корпоративних конфліктів, наше Об’єднання пропонує наступні послуги щодо вирішення корпоративних конфліктів:

 • організація системи процесуального тиску на протилежну сторону конфлікту;
 • розробка і реалізація разом з приватними охоронними агентствами і правоохоронними органами планів захисту активів, бізнесу і приватного захисту Клієнта і членів його родини;
 • вжиття превентивних заходів, спрямованих на недопущення ескалації корпоративного конфлікту, зокрема, шляхом вжиття заходів забезпечення позову, застав, тощо;
 • організація (у випадку необхідності) переговорів з контрагентами та іншими зацікавленими сторонами та правовий супровід Клієнта на переговорах;
 • підготовка всіх юридичних документів, необхідних для вирішення корпоративного конфлікту в порядку досудового врегулювання конфлікту та вирішення конфлікту в судовому порядку
 • судове представництво інтересів Клієнта в господарських судах всіх інстанцій. Включаючи Вищий господарський суд;
 • використання (за необхідності) міжнародних засобів захисту інтересів Клієнта.

Основні практики